LEASE

1/1

대관

공간 I 스트라디움 홀(2F), 스트라디움 스튜디오(3F), 루프탑카페(4F)

          전관 또는 층별 부분, 전일 또는 시간별 대관 가능

 

용도 I 콘서트, 녹음, 발표회, 강연, 촬영, 웨딩, 론칭프로모션,  VIP파티 등   

1.대관요금표 / 부가세 별도

    공간                            

    a. 스트라디움 홀(2층)  1시간당  350,000원.~500,000원           

                                                  *장비 악기 사용료 별도

    b.스트라디움 스튜디오(3층)  1시간당  200,000원.                     

                                                 *10분 이상 초과시 1시간 적용

    c.스트라디움 루프탑(4층)  1시간당   500,000원.~800,000원.  

                                                *10:00~22:00 정규시간외 20% 할증

                                                *케이터링 55.000원 ~

2.기본 장비 및 부대 장비 요금 안내 /부가세 별도

 

    a.대관료 포함 무료 제공 사항 - 마이크 2개, 스피커, 의자, 보면대

 

    b.악기 및 부대 장비 요금

       -그랜드피아노(Bosendorfer 200) / 150,000원 *조율비 불포함

       -드럼(Gretsch Permatone) / 100,000원

       -키보드(Nord Electro 5 hp) /  100,000원

       -기타앰프, 베이스 앰프 / 각 100,000원

       -프로젝터(Christie 6,000ansi)

                 & 스크린(W3.5m x H2.5m) / 100,000원

       -조명(LED spot) / 1식 250,000원 *오퍼레이터 불포함

       -마이크 추가 / 1개 15,000원       

예약 문의

02-3019-7500

스트라디움    I    서울 용산구 이태원로 251(한남동 739-13), 2F~4F    I    대표자  이기영   I    02-3019-7500    I    사업자등록번 214-86-29288

Copyright © 2020 STRADEUM ALL Rights Reserved.
사이트의 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는바,무단 전재,복사,배포 등을 금합니다.